Nawigacja

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Warszawa, dnia 8 lutego 2008 r.
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI  
Biuro Obsługi Urzędu  
   
BO – OSZ -  260-1(21)/2007/2008  
   

 


                                                                                                    

Nazwa i adres Zamawiającego:

Urząd Regulacji Energetyki
00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64
Tel. 0 22 661-61-68

Osoba upoważniona do kontaktów:

Ewa Parada
Tel. 091 424 16 30

Określenie przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy  w 2008 r. materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek do siedziby Północno- Zachodniego Oddziału Terenowego  Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie, ul. Żubrów 3.

 Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający udzielił zamówienia po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69-72 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) i wybrał Wykonawcę, którego oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zaproponowana cena ofertowa brutto stanowiąca łączną wartość wszystkich pozycji zamieszczonych w formularzu ofertowym jest cena najniższą.

Nazwa i adres Wykonawcy:

SORT Sp. z o.o. 70-965 Szczecin, pl. Kilińskiego 3.

 


  Dyrektor
  Biura Obsługi Urzędu
  /-/
  Bogdan Agnieszczak

Metadane

Data publikacji : 08.02.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry