Nawigacja

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kraków, dnia 7 lutego 2008 r.
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI  
POŁUDNIOWO-WSCHODNI ODDZIAŁ TERENOWY  
 Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  

 
 OKR-260-2(20)2007/2008/MNZ/MK/TK  


             

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655), informuję, że w wyniku przeprowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - zrealizowanego w trybie zapytania o cenę - na sukcesywny zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla potrzeb Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego URE w Krakowie, dokonano wyboru Wykonawcy:

 

„Partner w Biurze” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przewóz 34c, z ceną ofertową brutto w kwocie 2.127,55 zł. (słownie: dwa tysiące sto dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt pięć groszy).

 

Złożona przez wyżej wymienionego Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zaproponowana cena ofertowa brutto, stanowiąca łączną wartość wszystkich pozycji zamieszczonych w formularzu ofertowym jest ceną najniższą. Drugi z uczestniczących w zamówieniu oferentów, FHU BIUROEXPRES Sabina Mrózek, z siedzibą w Krakowie, przy oś. Złotej Jesieni 13, zaproponował bowiem kwotę 1.853,90 zł netto (tj. 2.261,96 zł brutto).

 

 

  Dyrektor
  Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego
  Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie
  /-/
  Wiesław Wójcik

Metadane

Data publikacji : 07.02.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry