Nawigacja

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Łódź, dnia 30 stycznia 2008 r.
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI  

 
   

 
   


Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, że w wyniku przeprowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek do siedziby Środkowozachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Łodzi, dokonano wyboru Wykonawcy:

 

BIURPAP J.M.G. FIGIŃSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Łodzi, przy ul. Brukowej 28, z ceną ofertową brutto w kwocie 2486,36 zł ( słownie: dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych trzydzieści sześć groszy).

 

Złożona przez wyżej wymienionego Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zaproponowana cena ofertowa brutto, stanowiąca łączną wartość wszystkich pozycji zamieszczonych w formularzu ofertowym jest ceną najniższą.

 Poniżej w tabeli przedstawiam nazwy(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom.

 

Lp. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Cena netto
Cena brutto
Liczba punktów
1. "3B" Marek Becht   92-318 Łódź
ul. Piłsudskiego 135
2200,79 zł
2684,96 zł
1 pkt
2. BIURPAP J.M.G. FIGIŃSCY
spółka jawna
91-341 Łódź
ul. Brukowa 28
2038,00 zł
2486,36 zł
2 pkt

 

 

 DYREKTOR
 Środkowozachodniego Oddziału Terenowego
 Urzędu Regulacji Energetyki
 z siedzibą w Łodzi

 

 dr inż. Leszek Szczygieł
 /podpis nieczytelny/

Metadane

Data publikacji : 01.02.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry