Nawigacja

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Katowice, dnia 14 stycznia 2008 r.
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  

 
   

 
   
Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ) informuję, że w wyniku przeprowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek do siedziby Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Katowicach, dokonano wyboru Wykonawcy:

Pro Office Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Olimpijska 11, z ceną ofertową brutto w kwocie 2 009,34 zł (słownie: dwa tysiące dziewięć zł)

Złożona przez wyżej wymienionego Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zaproponowana cena ofertowa brutto, stanowiąca łączną wartość wszystkich pozycji zamieszczonych w formularzu ofertowym jest ceną najniższą.

            Poniżej w tabeli przedstawiam nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom.

L.P.

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

CENA NETTO

CENA BRUTTO

LICZBA PUNKTÓW

1

Biuromarket 2 Sp. z o. o.

40-467 Katowice

ul. Adama 1

2 247,32

2 741,73

Oferta odrzucona

2

PHU Vector Sp. z o.o.

40-019 Katowice

ul. Krasińskiego 24

1 867,79

2 278,70

2 pkt

3

Unibit Sp. z o.o.

40-246 Katowice

ul. Porcelanowa 10

2 041,66

2 490,83

1 pkt

4

Pro Office Sp. z o.o.

40-208 Katowice

ul. Olimpijska 11

1 647,00

2 009,34

3 pkt/ oferta wybrana


  DYREKTOR
  Południowego Oddziału Terenowego
  Urzędu Regulacji Energetyki
  z siedzibą w Katowicach
  Marek Miśkiewicz
  / podpis nieczytelny /

Metadane

Data publikacji : 17.01.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry