Nawigacja

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, dnia 12 czerwca 2007 r.
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
Biuro Obsługi Urzędu  
   
BO – OKA 260 - 2(24)/2007/  
   

 


Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z poźń. zm.), zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, którego przedmiotem jest wykonywanie usług porządkowych w siedzibie Oddziału Terenowego URE w Katowicach wraz z sukcesywną dostawą środków czystości, dokonano wyboru Wykonawcy:

Inwemer System Sp. z o.o. z siedzibą  w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sulejowska 45, (adres do korespondencji: Oddział Łódź, ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź)  z ceną ofertową brutto w kwocie 1 180,96 zł (słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt 96/100 zł) stanowiącą miesięczne wynagrodzenie za wykonanie usług porządkowych w siedzibie Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Katowicach.

Złożona przez wyżej wymienionego Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zaproponowana cena ofertowa brutto, stanowiąca miesięczne wynagrodzenie za wykonywanie usług porządkowych w siedzibie Oddziału Terenowego URE w Katowicach jest ceną najniższą.

 

  Dyrektor Biura Obsługi Urzędu
 

/-/

  Bogdan Agnieszczek

Metadane

Data publikacji : 12.06.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry