BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://www.bip.ure.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/383,Ogloszenie-o-zawarciu-umowy.html
2023-04-01, 13:26

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Warszawa, dnia 7 lutego 2008 r.
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI  
Biuro Obsługi Urzędu  
   
BO – OLB-  260-1(24)/2007/2008  
   

                      


Nazwa i adres Zamawiającego:

Urząd Regulacji Energetyki
00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64
Tel. 0 22 661-61-68

Osoba upoważniona do kontaktów:

Małgorzata Furtak
Tel. 081 743 85 30

Określenie przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy  w 2008 r. materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek do siedziby Wschodniego Oddziału Terenowego  Urzędu Regulacji Energetyki w Lublinie, ul Garbarska 20.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający udzielił zamówienia po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69-72 ustawy z  dnia 29 stycznia  2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) i wybrał Wykonawcę, którego oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zaproponowana cena ofertowa brutto stanowiąca łączną wartość wszystkich pozycji zamieszczonych w formularzu ofertowym jest cena najniższą.

Nazwa i adres Wykonawcy:

Agencja Handlowo-Usługowa WIDOK Sp. z o.o. 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 5

  Dyrektor
  Biura Obsługi Urzędu
  /-/
  Bogdan Agnieszczak

Metadane

Data publikacji : 07.02.2008
Data modyfikacji : 07.02.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony