Nawigacja

Ogłoszenie o zawarciu umowy na sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek w 2007 r. do siedziby URE w Warszawie

Warszawa, dnia 26 marca 2007 r.
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Biuro Obsługi Urzędu

BO – 260-3(18)/2007/WL

 
 

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Nazwa i adres Zamawiającego:

Urząd Regulacji Energetyki

00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64

Tel. 22 661 61 68

Osoba upoważniona do kontaktów:

Wiesława Lesner

Tel. 22 661 61 68

e-mail: wieslawa.lesner@ure.gov.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek w 2007 r. do siedziby Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie.

Kod zamówienia: wkłady barwiące; kod CPV – 30125100-2; wkłady drukujące, kod CPV – 30192113-6.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający udzielił zamówienia po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69-72 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późń. zm.). Wybrana przez Zamawiającego oferta złożona przez Wykonawcę spełnia wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz cena ofertowa stanowiąca łączną wartość wszystkich pozycji zamieszczonych w formularzu ofertowym jest ceną najniższą.

Nazwa i adres Wykonawcy:

A. Kędzierski, S. Zalas ARIAN Spółka Jawna, 02-229 Warszawa, ul. Światowa 12.

Metadane

Data publikacji : 26.03.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry