Nawigacja

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek do siedziby Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie

Warszawa, dnia 14 marca 2007 r.
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Biuro Obsługi Urzędu
BO –260-3(17)/2007/WL  
 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z poźń. zm.), zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek do siedziby Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, ul. Chłodna 64, dokonano wyboru Wykonawcy:

Arian Spółka Jawna A. Kędzierski, S. Zalas, 02-229 Warszawa, ul. Światowa 12 z ceną ofertową brutto w kwocie 14971,84 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden 84/100 zł).

Złożona przez wyżej wymienionego Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zaproponowana cena ofertowa, stanowiąca łączną wartość wszystkich pozycji zamieszczonych w formularzu ofertowym jest ceną najniższą.

Dyrektor Biura Obsługi Urzędu

/-/

Bogdan Agnieszczek

Metadane

Data publikacji : 14.03.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry