Nawigacja

Ogłaszenie o wszęciu postępowania: przetarg nieograniczony na publikację dwumiesięcznika „Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki"

Warszawa, dnia 30 października 2006 r.
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Dyrektor Biura Obsługi Urzędu

BO –260 - 6(3)/2006

Urząd Regulacji Energetyki ogłasza przetarg nieograniczony /o wartości szacunkowej do 60 000 EURO/ na publikację dwumiesięcznika „Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki” (sześć numerów w roku 2007 i sześć numerów w roku 2008 ). Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, z późń. zm.).

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Urzędu w Warszawie, ul. Chłodna 64, pok.17, w godz. 815 –1615. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.ure.gov.pl

2. Przedmiotem zamówienia jest publikacja dwunastu numerów :Biuletynu Urzędu Regulacji Energetyki” (sześć numerów w roku 2007 i sześć numerów w roku 2008) obejmująca:

a) przygotowanie offsetowe Biuletynu,
b) druk Biuletynu,
c) kolportaż Biuletynu.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia – od dnia zwarcia umowy do dnia 31 grudnia 2008 r.

6. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, z późń. zm.),
b) w okresie ostatnich trzech lat(jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie) należycie wykonali co najmniej trzy usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia,

7. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiący załącznik Nr 1do SIWZ,
b) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia on wszystkie warunki i wymogi określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (na druku stanowiącym załącznik Nr 2),
c) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
d) wykaz co najmniej trzech usług wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu , dat wykonania i odbiorców. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały należycie wykonane. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ,
e) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy,
f) w przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , dokumenty należy złożyć na zasadach określonych w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605).
2) Wszelkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i potwierdzone podpisem i pieczęcią Wykonawcy lub organu uprawnionego .
3) Brak jakiegokolwiek z wymienionych w ust. 1 dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczona za zgodność z oryginałem kopia) spowoduje zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert:

cena – 100%

10. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu, pok. 6, do dnia 15 listopada 2006 r. do godz. 1400.

11. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 1430 w siedzibie Zamawiającego, pok.6.

12. Okres związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

Metadane

Data publikacji : 30.10.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry