Nawigacja

System interaktywnej elektronicznej obsługi informatyczno – statystycznej dla uczestników rynku energii

Opracowanie oraz wdrożenie oprogramowania dla systemu elektronicznej obsługi uczestników rynku energii wraz z dostawą niezbędnego do jej obsługi sprzętu. Realizacja projektu ma zmierzać do stworzenia interaktywnej platformy zapewniającej przedsiębiorcom i obywatelom możliwości składania dokumentów w sposób szybki i tani poprzez portal internetowy, oraz skrócenia czasu oczekiwania zainteresowanych podmiotów na rozstrzygnięcie sprawy.

UNIA EUROPEJSKA

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich

2, rue Mercier,  L-2985 Luxembourg

Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670

E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int           Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://simap.eu.int

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Roboty budowlane              

Dostawy                                

Usługi                                       X 

Wypełnia Urząd Publikacji

 

Data otrzymania ogłoszenia__________________________

Nr identyfikacyjny_________________________________

 

Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)?     

NIE  X   TAK  

 

SEKCJA I:       ZAMAWIAJĄCY

 

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

 

Nazwa

Urząd Regulacji Energetyki

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Bogdan AGNIESZCZAK

 

Adres

ul. Chłodna 64

 

Kod pocztowy

00-872

Miejscowość

Warszawa

 

Kraj

Polska

Telefon

+48(022) 661 61 55

 

Faks

+48(022) 661 61 77

Poczta elektroniczna (e-mail)

bogdan.agnieszczak@ure.gov.pl

Adres internetowy (URL)

www.ure.gov.pl

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

Taki jak w pkt. I.1  X                                                                             Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

I.3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację

Taki jak w pkt. I.1  X                                                                             Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Taki jak w pkt. I.1  X                                                                             Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

I.5) Rodzaj zamawiającego*

Szczebel centralny                          X                                                     Instytucja UE                                     

Szczebel regionalny/ lokalny                                                              Podmiot prawa publicznego            

                                                                                                                     Inny                                                     


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.1) Rodzaj zamówienia na roboty budowlane (w przypadku zamówienia na roboty budowlane)

Wykonanie          Zaprojektowanie i wykonanie                Wykonanie, za pomocą jakichkolwiek środków,

                                                                                                           obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom

                                                                                                           określonym przez zamawiającego          

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy  (w przypadku zamówienia na dostawy)

Kupno            Najem             Dzierżawa               Leasing              Inne      

 

II.1.3) Rodzaj zamówienia na usługi  (w przypadku zamówienia na usługi)

         Kategoria usług          0  7

 

II.1.4) Czy jest to umowa ramowa? *

                NIE  X   TAK  

II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego*

System interaktywnej elektronicznej obsługi informatyczno – statystycznej dla uczestników rynku energii.

II.1.6) Opis przedmiotu zamówienia (w razie potrzeby wykorzystać dodatkową stronę)

1.     Opracowanie oraz wdrożenie  oprogramowania dla systemu elektronicznej obsługi uczestników rynku energii   wraz   z   dostawą   niezbędnego   do  jej  obsługi  sprzętu.  Realizacja  projektu ma zmierzać do stworzenia interaktywnej platformy zapewniającej  przedsiębiorcom i obywatelom  możliwości składania  dokumentów w sposób szybki i tani poprzez portal internetowy, oraz skrócenia czasu oczekiwania zainteresowanych podmiotów na rozstrzygnięcie sprawy.

2.     Na stronie internetowej Zamawiającego, dostępnej pod adresem: http://www.ure.gov.pl, umieszczone  zostaną odpowiednie formularze elektroniczne umożliwiające indywidualne, zabezpieczone przed dostępem osób trzecich składanie dokumentów wymaganych przy rozpatrywaniu poszczególnych spraw, oraz umieszczone przez pracowników  Zamawiającego   dokumenty   w   sprawie   prowadzonego    postępowania;   dostępne dla uczestników tego konkretnego postępowania.

3.     System powinien umożliwiać również umieszczenie załączników w popularnych formatach pilików.  Powinien również zapewniać możliwość tworzenia interfejsów wymiany informacji z innymi urzędami administracji centralnej.

4.     System zakłada wyeliminowanie obiegu dokumentów papierowych i wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów  w   sprawach   prowadzonych   przez   Zamawiającego   wraz   z   podpisem    elektronicznym do uwierzytelnienia użytkowników.

5.     Opracowana architektura dla Zamawiającego  powinna:

1)         być zgodna z obowiązującym w Polsce ustawodawstwem,

2)         uwzględniać ograniczenia finansowe Zamawiającego,

3)         realizować wymagania, które zostaną określone w drugim etapie realizacji postępowania,

4)         uwzględniać przyjęte przez polski rząd dokumenty strategiczne dotyczące społeczeństwa informacyjnego,

5)         uwzględniać obecnie eksploatowane systemy informatyczne Zamawiającego,

6)         uwzględniać w budowie systemu obecnie eksploatowaną infrastrukturę techniczną Zamawiającego.

 

II.1.7) Miejsce wykonania usług

POLSKA, 00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64 oraz dziewięć Oddziałów  Terenowych Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibami w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie , Łodzi, Poznaniu, Szczecinie,  Warszawie i we Wrocławiu.

Kod NUTS * PL 127

 

II.1.8) Nomenklatura

II.1.8.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

 

72211000

-  -  -

Dodatkowe przedmioty

72212000

72222100

...-

...-

-  -  -

-  -  -

-  -  -

-  -  -

 

II.1.8.2) Inna odpowiednia  nomenklatura (CPA/ NACE/ CPC)

 

II.1.9) Podział zamówienia na części  (w celu podania szczegółów odnośnie części zamówienia wykorzystać Załącznik B tyle razy, ile jest to konieczne)

NIE  X             TAK    

 

Oferty można składać w odniesieniu do:     

jednej części                                    kilku części                                       wszystkich części       

 

II.1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (o ile dotyczy)

NIE   X            TAK   

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem  wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

powyżej 130 000 EUR

II.2.2) Opcje (o ile dotyczy). Opis i termin, w którym mogą być wykonane (o ile możliwe)

Nie dotyczy

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

              Okres w miesiącach    i/ lub w dniach   (licząc od daty udzielenia zamówienia)

Lub:      Data rozpoczęcia // i/ lub zakończenia 28/02/2008 (dd/mm/rrrr)


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (o ile dotyczy)

 

 1. Wadium  będzie  wymagane  w  drugim  etapie  postępowania,  tj.  po  zaproszeniu  Wnioskodawców do składania ofert.
 2. Zamawiający będzie żądał wniesienia  wadium  w  wysokości  200 000,00  PLN  (dwieście tysięcy PLN) przed upływem terminu składania ofert.
 3. Forma wniesienia wadium zostanie określona w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/ lub odesłanie do odpowiednich przepisów (o ile dotyczy)

 1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN, wg wartości nominalnej      przedmiotu zamówienia.
 2. Zapłata będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem bankowym na konto Wykonawcy w ciągu 30 (słownie trzydziestu) dni od dnia dostarczenia faktury, na podstawie protokołów potwierdzających wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń – zgodnie z harmonogramem rzeczowym projektu.
 3. Za datę dokonania płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielono zamówienia (o ile dotyczy)

 

III.2.1) Informacje   dotyczące    sytuacji    wykonawcy,    dostawcy   lub   usługodawcy   oraz   informacje i formalności  niezbędne  do  oceny,  czy   spełnia   on   minimalne   wymogi   ekonomiczne,  finansowe i techniczne

 

 1. O udzielenie   zamówienia     mogą    ubiegać   się   Wnioskodawcy,    którzy    nie    podlegają   wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego oraz spełniają warunki  określone w art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy – Prawo   zamówień   publicznych   (Dz. U. z    2004 r. Nr 19, poz.   177 z  późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”.
 2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

1)         w  zakresie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania   określonej   działalności   lub   czynności: o udzielenie mogą ubiegać się Wnioskodawcy, którzy mają prawo do występowania w obrocie prawnym,

2)          w zakresie  posiadania  niezbędnej   wiedzy   i   doświadczenia   oraz   potencjału   technicznego: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wnioskodawcy, którzy:

a) należycie zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzy projekty o podobnym, charakterze z podaniem   ich  wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia  dokumentów  potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie,

b) dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do  wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,

 

III.2.1.1) Status prawny – wymagane dokumenty

 

 1.  Aktualny odpis z właściwego  rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku.
 2. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku.
 3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku.
 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzające  odpowiednio,   że   Wnioskodawca    nie    zalega    z  opłacaniem    podatków,  opłat   oraz    składek na  ubezpieczenie  zdrowotne   lub społeczne, lub zaświadczenia, że zyskał przewidywane prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –   wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawców w postępowaniu   o  udzielenie   zamówienia albo reprezentowania w   postępowaniu   i   zawarcia   umowy   w   sprawie   zamówienia   publicznego, gdy Wnioskodawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy.
 6.  Jeżeli Wnioskodawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast   dokumentów, o których mowa pkt  1  ppkt  1, 2, 3  składa dokument  lub  dokumenty   wystawione w kraju,  w którym ma   siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, że:      

1)    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2)    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

3)    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek  na  ubezpieczenie  społeczne lub  zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 1. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wnioskodawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 oraz ppkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby  lub kraju, w którym Wnioskodawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

 

 

III.2.1.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa – wymagane dokumenty

Informacja z banku, w którym Wnioskodawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość środków finansowych  lub  zdolność  kredytową  Wykonawcy,  wystawioną  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy przed upływem terminu składania  wniosków.

 

 

III.2.1.3)   Zdolność techniczna – wymagane dokumenty

 

 1. Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest   krótszy – w tym okresie   co najmniej    trzech   projektów (zakończonych) o   podobnym   charakterze, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, przy czym:

1)    Zamawiający  oczekuje wykazu zawierającego, dla każdego projektu, następujące informacje:

a)    nazwa projektu,

b)    wskazanie czy projekt dotyczył opracowania architektury   dla   systemu   informatycznego z zakresu interaktywnych usług świadczonych w sieci Internet „on-line”,

c)    wskazanie czy przedmiotem projektu był system, umożliwiający uczestnikom systemu składanie dokumentów za pośrednictwem sieci teleinformatycznej,

d)    wskazanie czy projekt dotyczył opracowania architektury dla   systemu    informatycznego o zasięgu  krajowym,

e)    wartość projektu w zakresie architektury systemu informatycznego,

f)     informację, że architektura systemu informatycznego obejmowała architekturę biznesową, architekturę danych, architekturę aplikacji, architekturę sprzętową,

g)    datę wykonania (odbioru potwierdzającego  wykonanie całego projektu bez zastrzeżeń),

h)    odbiorcę,

i)      referencje do każdego wykonanego projektu.

 1. Ponadto Wnioskodawca powinien wykazać się:

1)    wykazem  zrealizowanego z należytą starannością co najmniej jednego projektu, w którym zastosowano         infrastrukturę    PKI    do    uwierzytelnienia    i    autoryzacji    użytkowników  oraz kwalifikowanego podpisu,

2)    certyfikatem ISO 9001:2001 albo równoważnym w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem   zamówienia  tj.    zarządzania    projektami     związanymi    z     wytworzeniem i wdrożeniem  systemów   teleinformatycznych.

 1. Wykaz osób i podmiotów, które będą  wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

1)    osoby zatrudnione przez Wnioskodawcę w realizację  projektu powinny posiadać poniższe kwalifikacje:

a)    umiejętność projektowania architektury systemów informatycznych,

b)    umiejętność modelowania procesów biznesowych,

c)    umiejętność stosowania metodyki zbierania i specyfikacji wymagań z zastosowaniem języka UML 2.0,

d)    umiejętność projektowania i wdrażania systemów PKI,

e)    umiejętność stosowania metod analizy i projektowania obiektowego,

f)     umiejętność posługiwania się językiem UML 2.0.

g)    umiejętność posługiwania się metodyką wytwarzania oprogramowania,

2)    Wykaz osób i odpowiadających im stanowisk, które zostaną zaangażowane przez Wnioskodawcę przy wykonaniu projektu:

 

a)    Kierownik Projektu - posiadający potwierdzoną dokumentami oraz doświadczeniem umiejętność:

·  zarządzania projektami, w ramach których opracowywano architekturą systemów informatycznych,

·  posiadający odpowiedni certyfikat z zakresu zarządzania projektami (Certyfikat PMI),

·  zarządzał w ciągu ostatnich trzech lat, jako kierownik projektu, co najmniej 2 projektami obejmującymi swym zakresem opracowanie architektury systemów informatycznych przy czym  wartość każdego z tych projektów w zakresie dotyczącym opracowania (projektu) architektury systemu informatycznego wynosiła minimum 1000000,00 PLN.

b)    Architekt Systemu – posiadający  potwierdzoną dokumentami oraz doświadczeniem umiejętność:

·  budowania architektury systemów informatycznych,

·  prowadził w ciągu ostatnich trzech lat, jako architekt systemu, co najmniej 2 projekty obejmujące swym zakresem budowę architektury systemów informatycznych przy czym  wartość każdego z tych projektów w zakresie dotyczącym architektury systemu informatycznego wynosiła minimum 1000000,00 PLN

c)     Inżynier aktywnych urządzeń sieciowych - posiadający potwierdzoną dokumentami oraz doświadczeniem umiejętność:

·  minimum trzyletnie doświadczenie w projektowaniu systemów z wykorzystaniem aktywnych urządzeń sieciowych,

·  posiadająca odpowiedni certyfikat producenta sprzętu na poziomie co najmniej „Professional”,

·  udział w minimum dwóch projektach z wykorzystaniem aktywnych urządzeń sieciowych,

d)    Inżynier systemów PKI - posiadający potwierdzoną dokumentami oraz doświadczeniem umiejętność:

·  minimum trzyletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu   systemów PKI,

·  udział w minimum dwóch projektach z wykorzystaniem systemów PKI,

e)     Inżynier   systemów   „backupu”   posiadający   potwierdzoną   dokumentami oraz doświadczeniem umiejętność:

·  minimum trzyletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrożeniu systemów backupu,

·  posiadający którykolwiek z certyfikatów czołowych producentów oprogramowania systemów backupowych, jak: HP Storage Data Protector, IBM Tivoli Storage Manager, Legato NetWorker, VERITAS NetBackup na poziomie co najmniej „Professional”,

·  udział w minimum dwóch projektach z wykorzystaniem systemów „backupu”.

3)         Wykaz osób powinien ponadto  zawierać:

a)    wskazanie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

b)    informacje o przypisanych tym osobom funkcjach,

c)     informacje potwierdzające doświadczenie tych osób wskazujące wartość projektu, w którym wskazana przez Wnioskodawcę osoba uczestniczyła,

d)    informacje o przedmiocie projektu,

e)      informację dla każdego z wymienionych projektów potwierdzające, że projekty te spełniają postawione przez Zamawiającego wymagania.

f)     informacje o kwalifikacjach każdej ze wskazanych przez Wnioskodawcę osób potwierdzające spełnianie  przez  Wnioskodawcę,  lub   przez   wskazaną    przezeń     osobę       warunków     udziału w postępowaniu.

4)         Wnioskodawca zobowiązuje się do:  zapewnienia udziału osób wskazanych przezeń we wniosku na  potrzeby wykonywania umowy podpisanej  w   wyniku   niniejszego   postępowania –   zamiana osób    zgłoszonych we wniosku na inne osoby może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego; nowe osoby muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie co najmniej równorzędne dla osób, które zastępują i zgodnie z funkcją, jaką dane osoby spełniają w zespole projektowym.

5)         Kwoty podane w pkt. III.2.1.3 obejmują podatek od towarów i usług .

 

 

III.2.1.4)  Sposób przygotowania wniosku:

 1. Wniosek należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, wskazane  jest sporządzenie wniosku w postaci wydruku komputerowego lub maszynopisu.
 2. Wniosek powinien zawierać:

1)         pełną nazwę Wnioskodawcy,

2)         adres (siedziba Wnioskodawcy),  nr telefonu i faxu,

3)         oświadczenie Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 50 ustawy, że:

a)       posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)       posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c)       znajduje się w sytuacji  ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d)       nie podlega wykluczeniu z  postępowania o udzielenie zamówienia,

4)         oświadczenie   Wnioskodawcy, że   spełnia   warunki    udziału     w     postępowaniu     określone w pkt. III.2.1.3,

5)         dokumenty określone w pkt. III. 2.1.1, w pkt III.2.1.2 i pkt III.2.1.3 niniejszego ogłoszenia,

6)         zobowiązanie Wnioskodawcy, w przypadku wskazania przez Wnioskodawcę osoby (osób), które   będą     wykonywać     zamówienie   nie   posługującej(cych)   się   językiem   polskim do zapewnienia na własny koszt ciągłej komunikacji i jej dokumentację w języku polskim z tą osobą (lub osobami) na cały czas wykonywania zamówienia,

 1. Wszystkie    dokumenty     powinny   być     aktualne     w terminie   składania   wniosku,    przedłożone w oryginale   lub   kserokopii  poświadczonej  za    zgodność  z   oryginałem    przez    Wnioskodawcę,   z zastrzeżeniem, pkt III.2.1.4 ppkt 6.
 2. Wniosek oświadczenia oraz  dokumenty wystawione przez  Wnioskodawcę muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy albo przez stosownie umocowanego  przedstawiciela Wnioskodawcy    (przy czym   oryginał     pełnomocnictwa lub uwierzytelniona kopia musza być dołączone do wniosku). Kopia  pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
 3. W przypadku gdy wartość  projektu, lub jego części jest  wyrażona w innej walucie niż PLN, Wnioskodawca zobowiązany jest ją   przeliczyć wg Tabeli   A   kursów  średnich   walut   NBP   z  dnia   wysłania  wniosku tj. 14 kwietnia 2006 r.
 4. Dotyczy Wnioskodawców występujących wspólnie:

1)         każdy   z   Wnioskodawców   występujących   wspólnie   musi   złożyć   dokumenty określone w pkt. III.2.1.1

2)         Wnioskodawcy występujący   wspólnie są    zobowiązani    do złożenia dokumentów     określonych w pkt. III.2.1.2 i w pkt III.2.1.3 w taki sposób aby zostały potwierdzone przez nich łącznie warunki udziału w postępowaniu określone w pkt III.2.1

 1. Wskazane jest aby:

1)         wniosek był zapakowany w dwie koperty,

2)         koperta    zewnętrzna,   bez     cech     identyfikacyjnych     Wnioskodawcy     oznaczona:    Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wykonanie „ Systemu interaktywnej elektronicznej obsługi informatyczno-statystycznej dla uczestników rynku energii",

3)          koperta wewnętrzna oznaczona jak wyżej oraz opatrzona nazwą i adresem Wnioskodawcy, zawierająca wniosek,

4)         kolejne ponumerowanie wszystkich stron wniosku i opatrzenie  każdej strony podpisem Wnioskodawcy,

5)          podanie nazwisk osób upoważnionych do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

6)          załączenie spisu zawartości wniosku,

7)          przedstawienie informacji, oświadczeń i dokumentów w porządku określonym niniejszym ogłoszeniu.

 

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Czy świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu?

NIE  X            TAK    

       Jeśli tak, wskazać odpowiednią  ustawę, rozporządzenie lub przepis administracyjny 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

III.3.2) Czy osoby prawne będą zobowiązane do wskazania nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia?

NIE              TAK    X


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Rodzaj procedury

 

Otwarta                                    Przyspieszona ograniczona             

Ograniczona  X                       Przyspieszona negocjacyjna           

Negocjacyjna                            

 

IV.1.1) Czy wybrano już kandydatów? (tylko w odniesieniu do procedury negocjacyjnej i jeśli dotyczy)

NIE              TAK                       Jeśli tak, podać szczegóły w części „Inne informacje” (sekcja VI)

 

IV.1.2) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej (o ile dotyczy)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

IV.1.3) Wcześniejsze ogłoszenia dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy)

IV.1.3.1) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia  (o ile dotyczy)

Numer ogłoszenia  w spisie Dz. Urz. UE

/S -   z // (dd/mm/rrrr)

IV.1.3.2) Inne wcześniejsze ogłoszenia

Numer ogłoszenia w spisie Dz. Urz. UE

/S -   z // (dd/mm/rrrr)

 

IV.1.4) Przewidywana liczba dostawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert (jeśli dotyczy)

Liczba                         lub:               Minimum      /   Maksimum  5 

 1. Jeżeli liczba Wnioskodawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu,  Zamawiający  zaprasza  do  składania  ofert  Wnioskodawców,  którzy  otrzymali  najwyższą  ocenę i spełniają warunków.

 

 1. Jeżeli liczba Wnioskodawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu, Zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich Wnioskodawców, spełniających te warunki.

IV.1.4.1)  Zasada wyboru wykonawców do dalszego udziału w przetargu

 

        I.      Do dalszego udziału w postępowaniu Zamawiający zaprosi pięciu Wnioskodawców, którzy spełnili wszystkie  wymagania   określone   w   ogłoszeniu   i  uzyskali w kolejności najwyższą liczbę  punktów na podstawie poniższych kryteriów:

 1. Kryterium 1 - liczba projektów, - za każdy zrealizowany przez Wnioskodawcę projekt spełniający wymagania   określone   w   punktach.   III.2.1.3    potwierdzone    dokumentami,   o   których    mowa w pkt. III.2.1.3 ppkt 1:

1)         30   punktów - za każdy projekt o wartości min.    1 000 000 PLN;

2)         60   punktów - za każdy projekt o wartości min.    3 000 000 PLN;

3)         90   punktów - za każdy projekt o wartości min.    6 000 000 PLN;

4)         120  punktów - za każdy projekt o wartości min. 10 000 000 PLN:

2.       Kryterium 2 – doświadczenie   osób  wskazanych przez   Wnioskodawcę. Za każdy udział w projekcie, o którym mowa w pkt III.2.1.3 ppkt 3. ppkt 2)

1)      osoby wskazanej przez Wnioskodawcę jako Kierownik Projektu Wnioskodawca otrzyma:

a)    10 punktów - za każdy z trzech pierwszych projektów,

b)     2 punkty - za każdy następny projekt,

2)      osoby wskazanej przez  Wnioskodawcę jako Architekt Systemu  Wnioskodawca otrzyma:

a)     5 punktów - za każdy z trzech pierwszych projektów,

b)     1 punkt - za każdy następny projekt, potwierdzający wymagane warunku przez Zamawiającego,

3)      osoby wskazanej przez  Wnioskodawcę jako Inżyniera aktywnych urządzeń  sieciowych posiadającego odpowiedni certyfikat producenta sprzętu na poziomie co najmniej „Professional”,

a)    5 punktów – za każdy z dwóch pierwszych projektów,

b)    1 punkt – za każdy nastepny projekt.

4)      osoby wskazanej przez Wnioskodawcę jako Inżynier  Systemów PKI Wnioskodawca otrzyma:

a)    5 punktów – za każdy z dwóch pierwszych projektów,

b)    1 punkt – za każdy nastepny projekt.

5)      osoby wskazanej  przez  Wnioskodawcę jako Inżyniera systemów backupu posiadającego którykolwiek certyfikatów producentów systemów backupowych, jak: HP Storage Data Protector,   IBM Tivoli   Storage   Manager,   Legato    NetWorker,    VERITAS  NetBackup na poziomie co najmniej „Professional”,

a)     5 punktów – za każdy z dwóch pierwszych projektów,

b)    1 punkt – za każdy nastepny projekt.

Punkty w tym kryterium przyznawane są dla Kierownika projektu, Architekta systemu, Inżyniera aktywnych urządzeń sieciowych,  Inżyniera systemów backupowych, Inżyniera  Systemów PKI.

 

3.       Liczba punktów przyznanych Wnioskodawcy jest równa sumie punktów uzyskanych w powyższych dwóch kryteriach.

IV.2) Kryteria oceny ofert

 

A)           Najniższa cena    NIE X    TAK   

      lub

B)           Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów: 

 

B1)   kryteria jak niżej (o ile możliwe według kolejności znaczenia)  

 

Kolejność według znaczenia:                                NIE     TAK   

lub:

B2) kryteria określone tak jak w dokumentach zamówienia    

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego * URE / BO – 260 – 5 / 2006

__________________________________________________________________________________

 

 

IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych

Dostępne do                               .Dd/mm/rrrr)

Cena (o ile dotyczy) nie dotyczy Waluta

        Warunki i sposób płatności

IV.3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu   (w   zależności od tego, czy stosuje się  procedurę otwartą, ograniczoną czy negocjacyjną)

23.05.2006      lub      dni od daty wysłania ogłoszenia

Godzina (o ile dotyczy)  12 00

 

IV.3.4) Wysłanie zaproszenia do składania ofert   do    wybranych   kandydatów   (w   procedurze   ograniczonej i negocjacyjnej)

 

Przybliżona data     (dd/mm/rrrr)

 

IV.3.5)   Język    lub    języki,    w których    można sporządzać   oferty      lub   wnioski    o dopuszczenie   do udziału w postępowaniu

 

ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

SV

Inny (inne) – państwo trzeciePL

 

IV.3.6) Termin związania ofertą (w przypadku procedury otwartej)

Do   //  (dd/mm/rrrr)     lub                                        miesięcy i/ lub 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert

IV.3.7) Warunki dotyczące otwarcia ofert

IV 3.7.1) Osoby upoważnione do obecności  podczas otwarcia ofert (o ile dotyczy)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce

Data     (dd/mm/rrrr)                                                                             Godzina:


SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

 

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa?

NIE  X            TAK    

 

VI.2) O ile dotyczy, wskazać, czy zamówienie ma charakter powtarzający się okresowo oraz podać przybliżone terminy publikacji kolejnych ogłoszeń

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

 

VI.3) Czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków UE?*

NIE              TAK    X

Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz  wszelkie pomocne odniesienia 

Projekt WKP_1/1.5.0/2/2005/1/17/240

 

VI.4) Informacje dodatkowe (o ile dotyczy)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

VI.5) Data wysłania ogłoszenia  14 / 04 / 2006  (dd/mm/rrrr)

 

 

 


ZAŁĄCZNIK   A

 

 

1.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

 

Nazwa

 

Urząd Regulacji Energetyki

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Bogdan Agnieszczak,

Adres

 

ul. Chłodna 64 pok. 6

Kod pocztowy

 

00-872

Miejscowość

 

Warszawa

Kraj

 

Polska

Telefon

+48(022) 661 61 55

 

Faks

+48 (022) 661 61 77

Poczta elektroniczna (e-mail)

bogdan.agnieszczak@ure.gov.pl

 

Adres internetowy (URL)

 

www.ure.gov.pl

 

1.3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację

 

Nazwa

Urząd Regulacji Energetyki

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Bogdan Agnieszczak,

 

Adres

ul. Chłodna 64, pok. 6

 

Kod pocztowy

00-872

Miejscowość

Warszawa

 

Kraj

Polska

Telefon

+48(022) 661 61 55

 

Faks

+48(022) 661 61 77

Poczta elektroniczna (e-mail)

bogdan.agnieszczak@ure.gov.pl

 

Adres internetowy (URL)

www.ure.gov.pl

 

 

1.4) Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczeniedo udziału w postępowaniu

 

Nazwa

Urząd Regulacji Energetyki

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Bogdan AGNIESZCZAK

Adres

ul. Chłodna 64 , pok. 6

 

Kod pocztowy

00-872

Miejscowość

Warszawa 

 

Kraj

Polska

Telefon

+48(022) 661 61 55

 

Faks

+48 (022) 661 61 77

Poczta elektroniczna (e-mail)

bogdan.agnieszczak@ure.gov.pl

 

 

Adres internetowy (URL)

www.ure.gov.pl

 

Metadane

Data publikacji : 18.04.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry