Nawigacja

Rekompensaty sektorowe

W związku z opublikowaniem we wrześniu 2020 r. przez Komisję Europejską komunikatu Komisji Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. (2020/C 317/04) (Dz. Urz. UE C 317 z 25.9.2020, str. 5-19), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0925(01)&from=DE, które obowiązują od 2021 r., zaistniała konieczność znowelizowania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2228 ze zm.) - w celu dostosowania jej do ram nowych wytycznych. 

4 października br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych Projekt (rcl.gov.pl). Projekt ustawy podlega notyfikacji Komisji Europejskiej z uwagi na fakt, że rekompensaty przyznawane na jego podstawie stanowią pomoc publiczną.

Zmiany wprowadzone projektowaną nowelizacją będą miały zastosowanie do rekompensat przyznawanych za rok 2021 (i za lata następne) i obejmą m.in.:

 • modyfikację listy sektorów i podsektorów uprawnionych do ubiegania się
  o rekompensaty,
 • odejście, przy wyliczaniu wysokości rekompensaty, od produkcji referencyjnej oraz referencyjnego zużycia energii elektrycznej na rzecz produkcji rzeczywistej oraz rzeczywistego zużycia energii elektrycznej w roku, za który są przyznawane rekompensaty   i w konsekwencji rezygnację z konieczności określenia zwiększenia zdolności produkcyjnej,
 • objęcie wsparciem całości zużycia energii elektrycznej, niezależnie od  źródła jej pochodzenia,
 • możliwość przyznania rekompensat dodatkowych (po spełnieniu określonych warunków),
 • wprowadzenie dodatkowego obowiązku dla podmiotów, które otrzymają rekompensaty.

Projekt ustawy zakłada również określenie - w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki  - na potrzeby wystąpienia z wnioskiem o przyznanie rekompensat za rok 2021:

 • „nowego” wzoru wniosku oraz jego formatu umożliwiającego przetwarzanie danych oraz formatu załączników do wniosku,
 • szczegółowego zakresu danych dotyczących instalacji, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 3 zmienianej ustawy oraz sposobu obliczania tych danych,
 • zakresu dokumentacji stanowiącej podstawę do obliczania danych dotyczących instalacji, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 3 zmienianej ustawy oraz sposobu gromadzenia tych danych,
 • szczegółowego zakresu opinii sporządzanej przez weryfikatora,
 • zakresu dokumentacji, o której mowa w art. 10 ust. 6a ustawy zmienianej.

Z uwagi na fakt, iż wniosek (wraz z załącznikami) o przyznanie rekompensat składa się, zgodnie ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu, na formularzu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Prezesa URE informujemy, iż formularz ten oraz wykaz załączników zostanie Państwu udostępniony po wejściu w życie zmiany ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych oraz ww. rozporządzenia określającego nowy wzór wniosku o przyznanie rekompensat.

do góry