Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Petycje załatwione w 2021 r.

W 2021 r. do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki złożono 59 petycji.

Dotyczyły one:

1. w zakresie podwyżek cen gazu:

 • ponownego przeanalizowania i zmiany/uchylenia/stwierdzenia nieważności/wznowienia z urzędu postępowania zakończonego wydaniem decyzji taryfowej,
 • przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości naliczania opłat za dostarczone paliwo gazowe​,
 • podjęcia działań w celu ochrony mieszkańców przed podwyżkami cen gazu, w tym działań m.in. w sprawie zapewnienia mieszkańcom gmin dotkniętych drastyczną podwyżką dostępu do gazu na równych zasadach i równych warunkach, tak jak mieszkańcom innych regionów Polski oraz podjęcia działań dotyczących przekwalifikowania wszystkich odbiorców indywidualnych na jeden poziom cenowy w związku z podwyżkami cen gazu, spowodowania dostosowania taryfy na paliwo gazowe do potrzeb gospodarstw domowych,
 • ukrócenia praktyk monopolistycznych pozwalających spółkom na niewpuszczanie do własnej sieci innych sprzedawców;

2. w zakresie podwyżek cen ciepła:

 • podjęcia działań zmierzających do zapobieżenia kolejnym podwyżkom cen ciepła,
 • ponownego przeanalizowania procesu weryfikacji taryf oraz zmiany treści taryfy, a także  wnikliwej kontroli kolejnego wniosku o zatwierdzenie nowych taryf pod względem stawek i opłat dla ciepła;

3. w zakresie podwyżek cen energii elektrycznej:

 • wycofania się Prezesa URE z akceptacji podwyżek cen prądu,
 • podjęcia działań zmierzających do zapobieżenia kolejnym podwyżkom cen energii elektrycznej,
 • podjęcia zdecydowanych działań mających na celu powtórne przeanalizowanie i zmianę taryfy;

4. pozostałe:

 • podjęcia działań mających na celu ujednolicenie stosowania przez marszałków województw przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej względem przedsiębiorców, a także przeprowadzenia krzyżowych kontroli przedsiębiorców w oparciu o informacje dostępne organom administracji publicznej w publicznych rejestrach,
 • podjęcia jak najszybszych działań w zakresie rozwiązania problemu rozliczania się przez przedsiębiorstwa zobowiązane z obowiązku poprawy efektywności energetycznej.

Stosownie do art. 14 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach, petycje wniesione do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zostały załatwione poprzez odniesienie się do zgłaszanych postulatów wraz z przesłaniem każdemu podmiotowi wnoszącemu petycję stosownej odpowiedzi. Dwie petycje pozostawiono bez rozpatrzenia na podstawie art. 7 ww. ustawy. Dwie petycje – co do których stwierdzono brak właściwości – przekazano organom właściwym do ich rozpatrzenia, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu składania petycji, petycji złożonych do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, przebiegu postępowania oraz sposobu ich rozpatrzenia, znajdują się na stronie Urzędu Regulacji Energetyki pod adresem: https://bip.ure.gov.pl/bip/petycje

Metadane

Data publikacji : 23.02.2022
Data modyfikacji : 23.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Radomyska
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Szerszeń

Opcje strony

do góry