BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://www.bip.ure.gov.pl/bip/petycje/3078,Skladanie-petycji.html
16.06.2024, 10:40

Składanie petycji

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji koordynuje w Urzędzie Regulacji Energetyki Departament Komunikacji Społecznej.

I. Petycje można składać w następujący sposób:

 1. listownie na adres:
  Urząd Regulacji Energetyki
  ul. Towarowa 25a
  00-869 Warszawa, z dopiskiem „DSK”
 2. pismem złożonym osobiście w Kancelarii Urzędu Regulacji Energetyki  
  w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, ul. Towarowa 25a , od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:15 - 16:15
 3. drogą elektroniczną na adres e-mailowy: dsk@ure.gov.pl lub na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP: /URE/SkrytkaESP

Petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko lub nazwa); jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji (Prezes Urzędu Regulacji Energetyki);
 • wskazanie przedmiotu petycji;
 • petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, w interesie, którego składana jest petycja, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.


Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego wnoszona jest petycja. 

II. Podstawa prawna

Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach petycji określa ustawa z 11 lipca 2014 r. o petycjach.

WAŻNE INFORMACJE:

 • Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycje, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji (art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach)
 • O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna (art. 3 ustawy o petycjach)
 • Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia (art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach)
 • Kompetencje Prezesa URE są określone przepisami prawa, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne.

Metadane

Data publikacji : 04.04.2016
Data modyfikacji : 01.09.2023
Obowiązuje od : 04.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Dębek Departament Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dębek

Opcje strony