Nawigacja

Pobierz
plik
Data orzeczenia
i sygnatura akt
Przedmiot orzeczenia

(751 KB)
27 listopada 2019
Sygn. akt I NSK
 95/18
Dot. art. 56 ust. 6a ustawy Prawo energetyczne

(310 KB)
22 października 2019
Sygn. akt I NSK
 43/18
Dot. art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo energetyczne

(817 KB)
9 lipca 2019 r.
Sygn. akt I NSZP 1/19

Uchwała Sądu Najwyższego rozstrzygająca wątpliwości jurydyczne w zakresie wykładni art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Dz. U.  z 2019 r. poz. 755, ze zm.


(457 KB)
26 marca 2019 r.
Sygn. akt I NSK 20/18

Świadectwa pochodzenia z kogeneracji – art. 9 ust. 8a – Prawa energetycznego, Forma realizacji obowiązku


(361 KB)
15 lutego 2019 r.
Sygn. akt I NSK 14/18

Obowiązki  koncesjonariusza wynikające z koncesji – art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo energetyczne.


(501 KB)
20 marca 2018 r.
Sygn. akt III SK 14/17
Dot. wykładni pojęcia „obowiązek wynikający z koncesji” użytego w art. 56 ust. 1 pkt 12 Prawa energetycznego

(138 KB)
20 marca 2018 r.
Sygn. akt III SK 36/17
Dot. kryteriów przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania w związku z występowaniem w sprawie istotnego zagadnienia prawnego w rozumieniu art. 3989 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c.

(670 KB)
6 lutego 2018 r.
Sygn. akt III SK 7/17
Dot. art. 9a ust. 5 PE termin do uiszczenia opłaty zastępczej do (31 marca danego roku) jest terminem prawa materialnego

(443 KB)
6 lutego 2018 r.
Sygn. akt III SK 2/17
Dot. art. 27 ust. 2 ustawy o zapasach na przedsiębiorstwie energetycznym

(465 KB)
28 listopada 2017 r.
Sygn. akt III SK 30/14
Konsekwencje niezakupienia przez Powoda wymaganej ilości energii z kogeneracji

(264 KB)
4 października 2017 r.
Sygn. akt III SK 51/16
Uzależnienie terytorialnego zakresu koncesji na dystrybucję energii elektrycznej od posiadania sieci dystrybucyjnej

(108 KB)
12 lipca 2017 r.
Sygn. akt III SK 63/16
Dot. wstrzymania dostaw energii

(525 KB)
2 czerwca 2017 r.
Sygn. akt III SK 42/16
Ciężar udowodnienia naruszenia przez przedsiębiorcę warunków koncesji

(1023 KB)
20 kwietnia 2017 r.
Sygn. akt SK 13/16
Przeciwdziałania subsydiowaniu skrośnemu następuje w ramach procesu ustalania taryf

(1.04 MB)
20 kwietnia 2017 r.
Sygn. akt III SK 13/16
Dot. odmowy zmiany taryfy poprzez podwyższenie cen paliw gazowych

(987 KB)
22 marca 2017 r.
Sygn. akt III SK 3/16
Dot. nałożenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie obowiązku utrzymania zapasów węgla brunatnego w ilości zapewniającej utrzymanie ciągłości dostaw ciepła do odbiorców

(299 KB)
13 marca 2017 r.
Sygn. akt III SK 92/13
Dot. ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych w grupach kapitałowych

(270 KB)
9 lutego 2017 r.
Sygn. akt III SK 65/15
Dot. nałożenia kary pieniężnej za naruszenie warunków koncesji poprzez nieprzestrzeganie obowiązku dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy

(163 KB)
1 lutego 2017 r.
Sygn. akt III SK 30/16
Dot. wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie obowiązku z art. 23 ust. 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

(299 KB)
10 stycznia 2017 r.
Sygn. akt III SK 73/13
Dot. ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych oraz naliczania odsetek

(160 KB)
13 grudnia 2016 r.
Sygn. akt III SK 22/16
Dot. wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie warunków koncesji poprzez obrót paliwami bez wymaganej koncesji

(249 KB)
10 listopada 2016 r.
Sygn. akt III SK 2/16
Dot. nałożenia kary pieniężnej za niewywiązywanie się z obowiązku z art. 56 ust. 1 pkt 10 Prawa energetycznego tj. odpowiedniej wycinki drzew i gałęzi w pobliżu linii energetycznych

(432 KB)
10 listopada 2016 r.
Sygn. akt III SK 53/13
Dot. ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych w grupach kapitałowych z uwzględnieniem wyroku TSUE z dnia 15 wrześnie 2016 r. w sprawie C-574/14

(206 KB)
26 października 2016 r.
Sygn. akt III SK 77/15
Dot. wymierzenia kary pieniężnej za niewypełnienie obowiązku z art. 49a ust. 1 i 2 Prawa energetycznego

(119 KB)
4 sierpnia 2016 r.
Sygn. akt III SK 49/15
Dot. odmowy zatwierdzenia taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej

(270 KB)
22 czerwca 2016 r.
Sygn. akt III SK 33/15
Dot. nałożenia kary pieniężnej przez stosowanie taryfy niezgodnie z określonymi w niej warunkami, w zakresie udzielania bonifikat z tytułu przerw w dostawie energii elektrycznej oraz naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 12 Prawa energetycznego przez niewywiązanie się z warunku koncesji

(277 KB)
9 czerwca 2016 r.
Sygn. akt III SZP 1/16
Dot. zawarcia umowy sprzedaży elektrycznej

(219 KB)
12 maja 2016 r.
Sygn. akt III SK 40/15
Dot. nałożenia kary pieniężnej za stosowanie praktyk wskazanych w art. 56 ust. 1 pkt 7 i 7a Prawa energetycznego

(175 KB)
5 maja 2016 r.
Sygn. akt III SK 36/15
Dot. nałożenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie obowiązku z art. 23 ust. 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

(215 KB)
28 kwietnia 2016 r.
Sygn. akt III SK 34/15
Dot. nałożenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie obowiązku utrzymania zapasów paliw w ilości zapewniającej utrzymanie ciągłości dostaw ciepła do odbiorców

(361 KB)
21 kwietnia 2016 r.
Sygn. akt III SK 28/15
Dot. naruszenia warunku koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą

(508 KB)
7 kwietnia 2016 r.
Sygn. akt III SK 15/15
Dot. ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym

(234 KB)
10 marca 2016 r.
Sygn. akt III SK 30/15
Dot. możliwości zakwalifikowania powoda jako wytwórcy obciążonego obowiązkiem sprawozdawczym przewidzianym w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

(219 KB)
2 marca 2016 r.
Sygn. akt III SK 26/15
Dot. zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej

(215 KB)
24 lutego 2016 r.
Sygn. akt III SK 22/15
Dot. ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych

(472 KB)
13 stycznia 2016 r.
Sygn. akt III SK 6/15
Dot. nałożenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 1 Prawa energetycznego, tj. przedłożenia taryfy Prezesowi URE do zatwierdzenia

(300 KB)
28 stycznia 2015 r.
Sygn. akt III SK 29/14
Dot. kary pieniężnej za niewywiązanie się z obowiązku utrzymywania w należytym stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń (art. 56 ust. 1 pkt 10 Prawa energetycznego) oraz naruszenie warunku koncesji przez nieutrzymywanie obiektów, instalacji i urządzeń w należytym stanie technicznym, umożliwiającym przesyłanie energii w sposób ciągły i niezawodny (art. 56 ust. 1 pkt 12 Prawa energetycznego)

(809 KB)
28 stycznia 2015 r.
Sygn. akt III SK 29/14
Dot. nałożenia kary pieniężnej za naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 1 Prawa energetycznego, tj. obowiązku utrzymania w należytym stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń

(680 KB)
20 stycznia 2015 r.
Sygn. akt III SK 28/14
Dot. nałożenia kary pieniężnej za naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 6 Prawa energetycznego, tj. za stosowanie taryfy niezgodnie z określonymi w niej warunkami, poprzez odmowę uznania przerw w dostarczaniu energii jako podstawy do uzyskania bonifikaty

(543 KB)
19 listopada 2014 r.
Sygn. Akt III SK 82/13
Dot. nałożenia kary pieniężnej za naruszenie warunków koncesji

(562 KB)
Uchwała
z dnia 8 października 2014 r.
Sygn. akt III SZP 2/14
Zagadnienie prawne dotyczące możliwości wniesienie odwołania od decyzji Prezesa URE stwierdzającej nieważność uprzednio wydanej decyzji

(548 KB)
8 października 2014 r.
Sygn. Akt III SZP 2/14
Dot. stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej świadectw pochodzenia

(583 KB)
18 września 2014 r.
Sygn. Akt III SZP 1/14
Dot. nałożenia kary pieniężnej za nie wywiązanie się z obowiązku stosowania taryfy zgodnie z określonymi w niej warunkami

(589 KB)
12 sierpnia 2014r.
Sygn. Akt III SK 58/13
Dot. nałożenia kary pieniężnej za nie wywiązanie się w I półroczu 2007 roku z obowiązku zakupu oferowanej energii

(536 KB)
22 maja 2014 r.
Sygn. akt III SK 49/13
Dot. wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych

(4.13 MB)
22 maja 2014 r.
Sygn. akt III SK 51/13
Dot. zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej

(5.49 MB)
22 maja 2014 r.
Sygn. akt III SK 49/1
Dot. wysokości korekty kosztów osieroconych

(782 KB)
8 maja 2014 r.
Sygn. akt III SK 46/13
Dot. istnienia obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej

(732 KB)
08 maja 2014 r.
Sygn. Akt III SK 46/13
Dot. zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej

(1.95 MB)
8 maja 2013 r.
Sygn. akt III SK 34/12
Dot. ustalenia kosztów osieroconych

(932 KB)
12 kwietnia 2013 r.
Sygn. akt III SK 26/12
Dot. rozstrzygnięcia sporu w zakresie nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania energii

(930 KB)
14 grudnia 2012 r.
Sygn. akt III SK 12/12
Dot. nałożenia kary pieniężnej

(1018 KB)
26 listopada 2012 r.
Sygn. akt III SK 7/12
Dot. zmiany taryfy dla energii elektrycznej

(1.14 MB)
30 września 2011 r.,
Sygn. akt III SK 10/11
O nałożenie kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu paliwa o jakości niezgodnej z przepisami prawa

(2.74 MB)
12 kwietnia 2011 r.,
Sygn. akt III SK 42/10
O ustalenie treści umowy o przyłączenie do sieci

(555 KB)
Sygn. akt III SK 42/09
13 maja 2010 r.
W sprawie wymierzonej przedsiębiorstwu energetycznemu kary za prowadzenie ewidencji księgowej niezgodnie z art. 44 ustawy - Prawo energetyczne

(523 KB)
Sygn. akt III SK 22/09
18 lutego 2010 r.
O niewywiązanie się z określonego w art. 9a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii albo uiszczenia opłaty zastępczej

(783 KB)
20 stycznia 2011 r.,
Sygn. akt III SK 20/10
O zwolnienie z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzania

(290 KB)
Sygn. akt III SK 31/09
  8 stycznia 2010 r.
W sprawie zatwierdzenia taryfy

(695 KB)
5 stycznia 2011 r.,
Sygn. akt III SK 34/10
O zwolnienie z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzania

(309 KB)
Sygn. akt III SK 20/09
4 grudnia 2009 r.
O wstrzymanie dostaw energii elektrycznej

(151 KB)
Sygn. akt III SK 14/09
2 lipca 2009 r.
O nałożenie kary pieniężnej

(487 KB)
Sygn. akt III SK 23/08
14 stycznia 2009 r.
Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji w przedmiocie zatwierdzenia taryfy z uwagi na upływ terminu obowiązywania taryfy dla energii elektrycznej - wygaśnięcie decyzji o zatwierdzeniu taryf - interpretacja art. 47 ust. 2c ustawy - Prawo energetyczne

(362 KB)
Sygn. akt III SK 10/08
19 grudnia 2008 r.
Kara pieniężna - niewypełnienie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - art. 9a ustawy - Prawo energetyczne

(421 KB)
Sygn. akt III SK 13/08
  20 listopada 2008 r.
Oddalenie apelacji o zmianę koncesji

(197 KB)
Sygn. akt III SK 22/08
  5 listopada 2008 r.
Odmowa przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania

(155 KB)
Sygn. akt III SK 21/08
  5 listopada 2008 r.
Odmowa przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania

(745 KB)
Sygn. akt III SZ 7/08
  5 listopada 2008 r.
Uchylenie zaskarżonego wyroku - nałożenie kary pieniężnej

(221 KB)
Sygn. akt III SZ 1/08
  15 lipca 2008 r.
Oddalenie zażalenia - cofnięcie koncesji na obrót gazem ziemnym

(209 KB)
Sygn. akt III SK 35/07
  5 czerwca 2008 r.
Uchylenie zaskarżonych decyzji

(145 KB)
Sygn. akt III SK 38/07
27 marca 2008 r.
Odmowa przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania

(251 KB)
Sygn. akt III SK 34/07
27 marca 2008 r.
Odrzucenie skargi kasacyjnej

(213 KB)
Sygn. akt III SK 31/07
27 marca 2008 r.
Odrzucenie skargi kasacyjnej

(136 KB)
Sygn. akt III SO 6/07
  5 marca 2008 r.
Odrzucenie skargi kasacyjnej

(113 KB)
Sygn. akt III So 5/07
  5 marca 2008 r.
Odrzucenie skargi kasacyjnej

(207 KB)
Sygn. akt III SK 28/07
  20 lutego 2008 r.
Odrzucenie skargi kasacyjnej

(95 KB)
Sygn. akt III SZ 2/07
  15 stycznia 2008 r.
Nieuzasadnione wstrzymanie dostaw energii elektrycznej

(225 KB)
Sygn. akt III SK 13/07
5 czerwca 2007 r.
Wymierzenie kary pieniężnej - energia zielona

(423 KB)
Sygn. akt III SK 11/07
5 czerwca 2007 r.
Dot. odmowy zawarcia umowy o świadczenie usług przesyłowych energii elektrycznej

(220 KB)
Sygn. akt III SK 7/07
5 czerwca 2007 r.
Dot. zmiany decyzji zatwierdzającej taryfę

(540 KB)
Sygn. akt III SK 18/06
10 maja 2007 r.
Nieuzasadnione wstrzymanie dostaw energii elektrycznej

(254 KB)
Sygn. akt III SK 1/07
25 kwietnia 2007 r.
Wymierzenie kary pieniężnej - niewykonanie obowiązku zakupu energii odnawialnej

(361 KB)
Sygn. akt II PZ 33/06
21 września 2006 r.
Oddalenie zażalenia na postanowienie Sądu Apelacyjnego

(133 KB)
Sygn. akt III SZ 2/06
16 maja 2006 r.
Odrzucenie apelacji

(121 KB)
Sygn. akt III BO 1/06
13 kwietnia 2006 r.
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

(182 KB)
Sygn. akt III SK 14/04
17 marca 2005 r.
Zmiana zatwierdzonej taryfy w trybie Art. 155 kpa

(410 KB)
Sygn. akt III SK 36/04
19 stycznia 2005 r.
Przedłużenie obowiązującej taryfy dla ciepła. Zmiana decyzji w trybie art. 155 kpa

(441 KB)
Sygn. akt III SK 58/04
25 listopada 2004 r.
Rozpoznawanie kasacji jako apelacji

(437 KB)
Sygn. akt III SK 60/04
7 października 2004 r.
Odmowa zatwierdzenia taryfy dla ciepła

(586 KB)
Uchwała
składu siedmiu sędziów
Sądu Najwyższego
Sygn. akt III SZP 2/04
15 czerwca 2004 r.
Dopuszczalność zmiany lub uchylenia decyzji zatwierdzającej taryfę dla energii elektrycznej na podstawie art. 155 Kpa

(288 KB)
Sygn. akt III SK 30/04
7 kwietnia 2004 r.
Kara pieniężna za stosowanie taryfy bez jej przedstawienia Prezesowi URE do zatwierdzenia

(105 KB)
Sygn. akt III SK 23/04
1 kwietnia 2004 r.
Wstrzymanie dostaw energii elektrycznej

(122 KB)
Sygn. akt III SK 9/04
16 marca 2004 r.
Odmowa wznowienia postępowania o zatwierdzenie taryfy dla energii elektrycznej

(314 KB)
Sygn. akt III SK 20/04
9 marca 2004 r.
Odmowa zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej

(547 KB)
Sygn. akt III SK 18/04
9 marca 2004 r.
Odmowa zawarcia umowy o świadczenie usług przesyłowych

(232 KB)
Sygn. akt III SK 17/04
9 marca 2004 r.
Kara pieniężna za stosowanie taryfy bez jej przedstawienia Prezesowi URE do zatwierdzenia

(668 KB)
Sygn. akt III SK 8/04
4 marca 2004 r.
Wstrzymanie dostaw energii elektrycznej

(455 KB)
Sygn. akt III SK 5/04
26 lutego 2004 r.
Zmiana zatwierdzonej taryfy w trybie art. 155 kpa

(345 KB)
Sygn. akt III SK 3/04
26 lutego 2004 r.
Odmowa zawarcia umowy sprzedaży ciepła

(299 KB)
Sygn. akt I CKN 474/01
10 lipca 2003 r.
Zmiana stanu prawnego - wpływ na rozstrzygnięcie przez Prezesa URE

(161 KB)
Sygn. akt I CKN 395/01
10 czerwca 2003 r.
Sytuacja procesowa "zainteresowanego"

(149 KB)
Sygn. akt I CKN 471/01
4 czerwca 2003 r.
Zawieszenie postępowania z powodu wystąpienia zagadnienia wstępnego
Art. 97 § 1 pkt 4 kpa

(338 KB)
Sygn. akt I CKN 449/01
4 czerwca 2003 r.
Obowiązek przedsiębiorstwa energetycznego z art. 7 Prawa energetycznego

(190 KB)
Sygn. akt I CKN 252/01
9 kwietnia 2003 r.
Wstrzymanie dostaw energii elektrycznej

(99 KB)
Sygn. akt I CK 214/02
17 stycznia 2003 r.
Umorzenie postępowania sądowego

(307 KB)
Sygn. akt I CKN 964/00
25 września 2002 r.
Nieuzasadnione wstrzymanie dostaw paliwa gazowego

(222 KB)
Sygn. akt I CKN 944/00
24 lipca 2002 r.
Wypowiedzenie umowy o dostarczanie energii cieplnej

(101 KB)
Sygn. akt I CKN 879/99
22 listopada 1999 r.
Pojęcie strony w postępowaniu dotyczącym zatwierdzenia taryfy

Metadane

Data publikacji : 05.12.2005
Data modyfikacji : 21.02.2020
Obowiązuje od : 12.12.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Klimczyk Departament Prawny i Rozstrzygania Sporów
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Strategii i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Szerszeń

Opcje strony

do góry