Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o zbędnych/zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego URE

Działając na podstawie § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 poz. 2004), Urząd Regulacji Energetyki informuje, iż posiada zużyte/zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego  o wartości rynkowej poniżej 1200 zł. z przeznaczeniem do:

1) Nieodpłatnego przekazania innemu organowi, jednostce oraz jednostce samorządu terytorialnego;

2) Darowizny na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną,
z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych;

3) Sprzedaży innym jednostkom lub osobom fizycznym.

Wykaz składników stanowi załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do powyższej informacji.

Osoby zainteresowane, nieodpłatnym przekazaniem, darowizną lub kupnem proszone są o składanie wniosków spełniających wymagania określone § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 3 ww. rozporządzenia w terminie do dnia 21 czerwca 2021 r. w budynku Urzędu Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181 w Kancelarii URE lub przesłanie na adres: Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa z jednoczesnym przesłaniem skanu dokumentów pocztą elektroniczną na adres: Jozef.Kiszczuk@ure.gov.pl, lub przesłanie za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej na adres /URE/SkrytkaESP.

Wskazane składniki rzeczowe majątku trwałego można oglądać w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 181 oraz Oddziałach Terenowych URE  zgodnie
z lokalizacją zamieszczoną w „Wykazie zbędnych/zużytych składników majątku ruchomego URE (zał. do informacji) od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Osoby do kontaktu:

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Al. Jerozolimskie 181, P. Kamila Giluk tel. 22 487 58 08; P. Józef Kiszczuk tel. 22 487 59 69.

W przypadku, gdy co najmniej dwa podmioty, będą zainteresowane tym samym składnikiem, w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski o nieodpłatne przekazanie, w drugiej kolejności wnioski o darowiznę, a następnie wnioski w sprawie zakupu, decyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki:

Zał. nr 1 Wykaz zbędnych/zużytych składników majątku ruchomego URE
Zał. nr 2 Wykaz zbędnych/zużytych składników majątku ruchomego URE

 

Metadane

Data publikacji : 09.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Grzegorz Kiszczuk Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Pawlińska Departament Komunikacji Społecznej

Opcje strony

do góry