BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://www.bip.ure.gov.pl/bip/o-urzedzie/struktura-organizacyjn/departamenty-i-biura/803,Departament-Rynkow-Energii-Elektrycznej-i-Ciepla.html
2024-02-26, 16:08

Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła

Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła odpowiedzialny jest za rozpatrywanie wniosków przedsiębiorstw energetycznych o zatwierdzenie taryf dla energii elektrycznej albo ciepła oraz przygotowywanie projektów stosownych decyzji. Departament kontroluje również poprawność stosowania taryf przez te przedsiębiorstwa energetyczne.

Departament rozpatruje także sprawy sporne pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi, mające związek ze stosowaniem zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf dla energii elektrycznej albo ciepła.

Kluczowym zadaniem Departamentu jest udzielenie koncesji na obrót i dystrybucję energii elektrycznej, wyznaczanie operatorów elektroenergetycznej sieci przesyłowej (po wcześniejszym przyznaniu przez Prezesa URE certyfikatu niezależności przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie przesyłania energii elektrycznej) i dystrybucyjnej, oraz uzgadnianie z przedsiębiorstwami zajmującymi się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną, a także monitorowanie sprawozdań z ich realizacji.

Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła kontroluje także utrzymywanie obowiązkowych zapasów paliw przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła. Ponadto Departament ten zajmuje się udzielaniem koncesji w zakresie wytwarzania, obrotu czy przesyłania i dystrybucji ciepła dla części przedsiębiorstw ciepłowniczych głównie z województwa mazowieckiego.

Kolejnym podstawowym zadaniem Departamentu są kwestie związane ze statystką publiczną oraz publikacją wskaźników służących do regulacji rynku ciepła.

Do zadań tego Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła należy również opracowywanie metodyki analiz porównawczych oraz projekcji finansowych dla potrzeb regulacji przedsiębiorstw zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, a także przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Departament monitoruje wypełnianie przez przedsiębiorstwo energetyczne obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji księgowej i udostępnianiem sprawozdań finansowych.

Ponadto Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła zajmuje się uzgadnianiem planów wprowadzania ograniczeń w dostawie i poborze energii elektrycznej i ich aktualizacją opracowanych przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego.

Adres: 00-869 Warszawa
ul. Towarowa 25a
Dyrektor: Anna Mielcarek
Zastępca Dyrektora: Maciej Bartoszewicz
tel.: 22 487 57 10
fax: 22 378 12 98
e-mail: dre@ure.gov.pl

Dane kontaktowe:

  • informacje szczegółowe - tel.: 22 487 57 10
  • koncesje (promesy) na obrót i dystrybucję energii elektrycznej - tel.: 22 487 57 21, 22 487 57 22, 22 487 57 27, dre@ure.gov.pl z dopiskiem WOSE lub Wydział ds. Koncesji i Operatorów Systemów Energetycznych
  • koncesje (promesy) na ciepło dla podmiotów z woj. mazowieckiego kupujących ciepło w łącznej ilości co najmniej 150 000 GJ  - tel.: 22 487 57 24, 22 487 57 26, dre@ure.gov.pl z dopiskiem WRC lub Wydział ds. Rynku Ciepła

Metadane

Data publikacji : 19.02.2013
Data modyfikacji : 02.02.2024
Obowiązuje od : 19.02.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Szerszeń Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Strategii i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dębek

Opcje strony