Nawigacja

Departament Rynku Paliw Gazowych

Departament Rynku Paliw Gazowych (DRG) jest w szczególności odpowiedzialny za:

 • udzielanie, cofanie, dokonywanie zmian bądź stwierdzenie wygaśnięcia koncesji na: przesyłanie, dystrybucję, magazynowanie, obrót paliwami gazowymi, obrót gazem ziemnym z zagranicą, skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego, przesyłanie dwutlenku węgla oraz kontrolowanie przestrzegania warunków prowadzenia działalności objętej obowiązkiem uzyskania koncesji,
 • wydawanie decyzji nakazującej dalsze prowadzenie działalności po wygaśnięciu koncesji,
 • wyznaczanie operatorów systemów gazowych oraz operatora sieci transportowej dwutlenku węgla,
 • przyznawanie certyfikatów niezależności oraz monitorowanie spełniania przez operatora systemu przesyłowego kryteriów niezależności,
 • przyznawanie certyfikatów, o których mowa w art. 9h3 ust. 12 ustawy – Prawo energetyczne, operatorowi systemu magazynowania,
 • rozpatrywanie wniosków przedsiębiorstw energetycznych o zatwierdzenie taryf dla paliw gazowych oraz kontrolowanie poprawności ich stosowania przez te przedsiębiorstwa energetyczne,
 • rozpatrywanie spraw spornych pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi dotyczących stosowania zatwierdzonych taryf,
 • monitorowanie wypełniania przez przedsiębiorstwo energetyczne obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji księgowej i udostępnianiem sprawozdań finansowych,
 • udzielanie zgód na budowę gazociągów bezpośrednich,
 • uzgadnianie projektów planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem, dystrybucją lub magazynowaniem paliw gazowych oraz monitoring ich realizacji,
 • wydawanie decyzji dotyczących transgranicznej alokacji kosztów wynikających z inwestycji w gazową infrastrukturę przesyłową generującą skutki transgraniczne,
 • ustalanie  lub weryfikację wielkości obowiązkowych zapasów gazu ziemnego,
 • kontrolowanie realizacji obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego,
 • opracowywanie metodyki analiz porównawczych oraz projekcji finansowych dla potrzeb regulacji przedsiębiorstw zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych,
 • wydawanie decyzji w sprawie zatwierdzenia planów wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego,
 • publikację: średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, metody określania średnioważonego kosztu kapitału oraz stopy wolnej od ryzyka.
Adres: 00-869 Warszawa
ul. Towarowa 25a
Dyrektor:  Jacek Loret 
Zastępca Dyrektora: Wiesław Rokosz
tel.: 22 487 57 40
fax: 22 378 12 94
e-mail: drg@ure.gov.pl

Dane kontaktowe:

 • koncesje (promesy) w zakresie paliw gazowych - tel.: 22 487 57 49, 22 487 57 51, 22 487 55 80,  22 487 55 81
 • wyznaczanie operatorów systemów gazowych - tel.: 22 487 57 49, 22 487 57 51, 22 487 55 80, 22 487 55 81
 • taryfy dla paliw gazowych - tel.: 22 487 55 76
 • zapasy obowiązkowe gazu ziemnego - tel.: 22 487 57 66
 • plany wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego - tel.: 22 487 57 61, 
 • obowiązek informacyjny w sprawie kwartalnej realizacji umów dot. zakupu gazu ziemnego z zagranicy (art. 49c ustawy Prawo energetyczne) - tel.: 22 487 54 87, 22 487 57 45
 • uzgadnianie projektów planów rozwoju w zakresie sieci gazowych - tel.: 22 487 57 65, 22 487 57 61

Metadane

Data publikacji : 19.02.2013
Data modyfikacji : 22.05.2024
Obowiązuje od : 19.02.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dębek

Opcje strony

do góry