Nawigacja

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Dane osobowe w związku z rozpatrywaniem wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki są przetwarzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 00-869 Warszawa, ul. Towarowa 25a, który jest administratorem danych osobowych. 
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 4. Dane osobowe w związku z rozpatrywaniem wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nie będą przetwarzane w innym celu niż określony w pkt 3 oraz nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych.
 5. W przypadku podania danych osobowych osoby wyznaczonej do kontaktu, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO, o przetwarzaniu i zakresie przetwarzania przez Prezesa URE danych osobowych tej osoby, wobec tej osoby dokonuje składający wniosek, informując, że pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej URE.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego w Urzędzie Regulacji Energetyki Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji Kancelaryjnej.
 7. Osoba składająca wniosek o udostępnienie informacji publicznej i/lub wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ma prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
 8. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 9. Osobie składającej skargę lub wniosek przysługuje prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).
 11. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem maila na adres: iod@.ure.gov.pl lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Urząd Regulacji Energetyki, 00-869 Warszawa, ul. Towarowa 25a, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych osobowych”.

Metadane

Data publikacji : 30.05.2018
Data modyfikacji : 01.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Justyna Pawlińska Departament Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Szerszeń

Opcje strony

do góry