Nawigacja

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zasady udostępniania informacji publicznej do ponownego wykorzystywania reguluje ustawa z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Przez ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny cel publiczny, dla którego informacja została wytworzona.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie można składać w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej CRIP;
 • została udostępniona w sposób inny niż wyżej wymieniony i nie zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie, albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek zawiera w szczególności:

 • nazwę podmiotu, do jakiego wniosek jest kierowany;
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej ‒ formatu danych;
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego (poczta tradycyjna/elektroniczna, odbiór osobisty).

Wniosek można przekazać do URE w jeden z poniższych sposobów:

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: e-mail: adminbip@ure.gov.pl
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, z dopiskiem: DSK;
 • złożyć w kancelarii URE (adres j.w.).

Urząd Regulacji Energetyki nie jest zobowiązany do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Termin i forma udzielania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania

Przekazanie informacji do ponownego wykorzystywania na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być przekazana w tym terminie, URE powiadomi o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie udzielenia informacji, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Przekazanie informacji sektora publicznego na wniosek następuje w sposób i w formie, jakie zostały określone we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje URE uniemożliwiają przekazanie informacji w określony we wniosku sposób i w określonej formie.

Opłaty

Dostęp do informacji jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, gdy URE w wyniku udostępnienia albo przekazania informacji publicznej na wniosek, ma ponieść dodatkowe koszty związane z określonym we wniosku sposobem przekazania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę określoną we wniosku. URE może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom. W tym wypadku, URE powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty.

W przypadku udzielonego pełnomocnictwa, konieczne jest przedłożenie tego pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Urząd Regulacji Energetyki wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji opublikowanych na stronach internetowych Urzędu, pod warunkiem podania dokładnego źródła, czasu wytworzenia i pozyskania informacji oraz poinformowania Urzędu o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Jednocześnie informujemy, że URE nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystywania dostępnych na stronach internetowych Urzędu informacji.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie

W zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Złożenie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że administratorem danych jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa. Dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia.

Metadane

Data publikacji : 24.04.2012
Data modyfikacji : 27.01.2023
Obowiązuje od : 24.04.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Dębek
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dębek

Opcje strony

do góry