Nawigacja

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacja sektora publicznego to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, będąca w posiadaniu podmiotu zobowiązanego. Jest to więc każda informacja jaką ma instytucja publiczna. Może mieć dowolną postać np. papierową, elektroniczną, dźwiękową, wizualną, audiowizualną.

Ponowne wykorzystywanie to wykorzystywanie przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych. Chodzi więc o każdy sposób dalszego wykorzystywania informacji sektora publicznego, np. w produktach, usługach czy aplikacjach, przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe lub każdą zainteresowaną osobę.

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

 1. udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego;
 2. przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego uregulowane zostało w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (dalej: "ustawa").

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek

Warunki ponownego wykorzystywania

Prezes URE może określić warunki ponownego wykorzystywania, które będą obiektywne, proporcjonalne, niedyskryminacyjne oraz które nie będą ograniczać w sposób nieuzasadniony możliwości ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Prezes URE może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego stosując standardowe otwarte licencje.

Warunki ponownego wykorzystania informacji zgromadzonej w Biuletynie Informacji Publicznej Prezesa URE
 • Podmiot ponownie wykorzystujący informacje sektora publicznego, zawarte na stronie BIP Prezesa URE, powinien wskazać źródło pozyskania informacji oraz określić czas, w którym informacja publiczna została pobrana.
 • Podmiot dokonujący przetworzenia informacji sektora publicznego, pozyskanych w celu ich powtórnego wykorzystania, zobowiązany jest do wskazania faktu przetworzenia informacji, a w szczególności do wskazania, czy wykorzystuje informacje w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich.
 • Prezes URE nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji sektora publicznego.
 • Prezes URE nie odpowiada za treść informacji sektora publicznego po ich przetworzeniu przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje.
Informacje o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie

Prezes URE przekazuje na wniosek informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bezpłatnie. W niektórych przypadkach Prezes może jednak nałożyć opłatę.

1. Opłata za ponowne wykorzystywanie wynikająca z dodatkowych kosztów

Prezes URE może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Ustalając wysokość takiej opłaty, Prezes URE uwzględnia koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, mogących mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

Koszty mogą również obejmować koszty czynności związanych z anonimizacją lub ze środkami zastosowanymi w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie.

Opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

2. Opłata za ponowne wykorzystywanie (w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym) informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Prezesa URE

Ustalając wysokość takiej opłaty Prezes URE uwzględnia koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego lub warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

Wymagania dotyczące wniosku oraz podstawowe informacje o procedurze rozpatrzenia

I. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

 1. nazwę podmiotu, do którego skierowany jest wniosek;
 2. imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwę firmy czy instytucji;
 3. adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi (np. adres pocztowy, adres e-mail, adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) - ePUAP);
 4. wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
 5. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 6. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego (np. kopia na papierze, pamięć USB, plik elektroniczny), a w przypadku postaci elektronicznej – także wskazanie formatu danych;
 7. wskazanie:
  a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób (np. e-mailem, ePUAP’em, listownie), albo
  b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Prezesa URE (UWAGA! Dotyczy wyłącznie wniosku o ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Prezesa URE).

II. Wniosek można przesłać w postaci papierowej albo elektronicznej:

 • przesłać pocztą na adres: Urząd Regulacji Energetyki, ul. Towarowa 25a, 00-869 Warszawa, z dopiskiem: DSK;
 • złożyć w kancelarii URE (adres j.w.);
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: adminbip@ure.gov.pl lub na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP: /URE/SkrytkaESP

III. Rozpatrzenie wniosku

Prezes URE rozpatruje wniosek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli wniosek nie będzie mógł zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Prezes URE zawiadomi w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku).

Informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

1. Prawo do sprzeciwu od oferty

Wnioskodawca, który otrzymał od Prezesa URE ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Prezesa URE o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia Prezesa URE przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezes URE, w drodze decyzji, rozstrzygnie o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, odmówi wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

2. Środki prawne przysługujące wnioskodawcy w przypadku wydania przez Prezesa URE decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie

Wnioskodawca, który otrzymał decyzję może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa URE z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wnioskodawca, w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, może zrzec się prawa do wystąpienia z takim wnioskiem. Wówczas decyzja staje się ostateczna oraz prawomocna i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Alternatywnie, wnioskodawca może skierować do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Prezesa URE, skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, bez skorzystania z prawa wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Decyzje Prezesa URE zawierają stosowne pouczenie dotyczące środków prawnych przysługujących wnioskodawcy.

 

Metadane

Data publikacji : 24.04.2012
Data modyfikacji : 18.10.2023
Obowiązuje od : 24.04.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Dębek
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dębek

Opcje strony

do góry