Nawigacja

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej określa, które podmioty są zobowiązane do udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Zgodnie z ustawą, do udostępniania informacji publicznej zobowiązane są m.in. organy władzy publicznej, w tym Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

W celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, został utworzony urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej. Jednym ze sposobów udostępniania informacji publicznej - zgodnie z regulacjami ustawy o dostępie do informacji publicznej - jest jej opublikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej tworzą własne strony podmiotowe Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępniają będące w ich posiadaniu informacje publiczne. Strona, na której się Państwo znajdujecie, jest właśnie stroną podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji. Został powołany na mocy ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Działania podejmowane przez niezależny organ regulacyjny - Prezesa URE skierowane są na wypełnienie celu wytyczonego przez ustawodawcę, a zmierzającego do tworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, uwzględniania wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.

Swoje kompetencje Prezes URE realizuje przy pomocy Urzędu Regulacji Energetyki.

Adres

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
ul. Towarowa 25a, 00-869 Warszawa
tel.: +48 22 487 55 70,
e-mail: ure@ure.gov.pl 
www.ure.gov.pl

 

do góry